ZADZWOŃ TERAZ

Zadbaj o swoje finanse osobiste. Pomagam KOBIETOM uzyskać finansowy spokój i niezależność!

Szkolenia stacjonarne oraz online w zakresie edukacji finansowej

info@kobietaifinanse.pl

+48 721 827 902

Zadbaj o swoje finanse osobiste. Pomagam KOBIETOM uzyskać finansowy spokój i niezależność!

Portal internetowy dostępny pod adresem www.kobietaifinanse.pl udostępniony jest przez Usługodawcę na zasadach określonych niniejszym dokumentem stanowiącym regulamin w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zwany dalej „Regulaminem”).

 

Dane kontaktowe Usługodawcy:

a. numer telefonu: +48 721 827 902,

b. adres e-mail: info@kobietaifinanse.pl.

 

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Portalu, rodzaje usług świadczonych za pośrednictwem Portalu oraz prawa i obowiązki użytkowników oraz Usługodawcy. Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem stanowi obowiązek każdego użytkownika Portalu.

 

 

§1. Definicje

 

1. Portal - portal internetowy działający pod adresem https://kobietaifinanse.pl/.

2. Usługodawca – Agnieszka Lisowska wykonująca działalność gospodarczą pod firmą Business Makers Agnieszka Lisowska pod adresem Wilków 1a, 58-125 3. Wilków, NIP: 8842300899, REGON: 385500365, wpisana do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

4. Użytkownik - osoba fizyczna, która korzysta Usług świadczonych przez Usługodawcę.

5. Usługa – usługi świadczenie elektronicznie za pośrednictwem Portalu.

6. Usługa Płatna – usługa świadczona przez Usługodawcę odpłatnie, w szczególności konsultacje online.

7. Ebook - publikacja elektroniczna, którą Użytkownik nabywa za pośrednictwem Portalu.

8. Newsletter – usługa umożliwiająca subskrybowanie i otrzymywanie drogą elektroniczną bezpłatnych informacji o usługach i promocjach Usługodawcy.

9. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

 

§2. Postanowienia ogólne

 

1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Użytkownika w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.

 

2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.

 

3. Korzystanie z Portalu oraz Usług, w tym Usług Płatnych oznacza akceptację przez Użytkownika warunków określonych w Regulaminie oraz Polityce prywatności.

 

4. Usługodawca przestrzega zasady ochrony danych osobowych Użytkowników przewidziane rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Usługodawcy danych osobowych w celu realizacji usługi. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników określa Polityka prywatności Portalu. Usługodawca może wykorzystać dane Użytkownika w celu marketingu usług jedynie za wyraźną zgodą Użytkownika lub w oparciu o właściwe przepisy prawa.

 

5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Portalu treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze stron internetowych w sposób niezakłócający ich funkcjonowania, w szczególności poprzez nieużywanie określonego oprogramowania (w tym oprogramowania złośliwego) lub urządzeń.

 

6. Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usług drogą elektroniczną to możliwość uzyskania przez nieuprawnione osoby dostępu do danych transmitowanych przez sieć lub przechowywanych na dołączonych do sieci komputerach i ingerencji w te dane, co może spowodować, w szczególności, ich utratę, nieuprawnioną zmianę lub uniemożliwienie korzystania z usług oferowanych z wykorzystaniem Portalu.

 

7. Postanowienia Regulaminu dotyczące konsumentów stosuje się odpowiednio do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

 

§3. Ogólne warunki świadczenia usług

 

1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Portalu usługi ogólnodostępne i bezpłatne polegające w szczególności na umożliwieniu Użytkownikowi dostępu do Portalu, w tym do treści, artykułów, aktualności oraz innych informacji zamieszczonych w Portalu oraz do wyświetlania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika.

 

2. Usługodawca za pośrednictwem Portalu umożliwia zapisanie się przez Użytkownika do usługi Newsletter. Umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter zawiązywana jest na czas nieokreślony z chwilą zapisania się Użytkownika do usługi Newsletter za pomocą funkcjonalności dostępnej na stronie Portalu. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z usługi Newsletter poprzez wypisanie się z listy subskrypcyjnej lub zgłoszenie takiego żądania Usługodawcy drogą elektroniczną.

 

3. Usługodawca za pośrednictwem Portalu umożliwia złożenie zamówienia na Usługi Płatne lub zakup Ebooka.

 

4. Informacje znajdujące się na stronie Portalu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

 

5. Wszelkie ceny podane na stronie Portalu są cenami brutto.

 

6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach dostępnych na Portalu, wprowadzania nowych usług jak i też przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź dokonywania zmian w trwających już promocjach. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim nie mają zastosowania do umów zawartych przed wprowadzeniem przez Usługodawcę zmian.

 

7. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcy:

a. urządzenie z dostępem do sieci Internet,

b. przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies,

c. dostęp do poczty elektronicznej.

 

8. Użytkownik ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawy usług internetowych.

 

 

§4. Usługi Płatne

 

1. Usługodawca za pośrednictwem Portalu udostępnia Użytkownikom możliwość zamówienia na Usługi Płatne zgodnie z ich opisem i wariantami dostępnymi na Portalu.

 

2. Użytkownik w celu zamówienia Usługi Płatnej (zależnie od jej rodzaju):

a. dokonuje wyboru Usługi Płatnej poprzez dodanie do „koszyka” za pomocą dostępnej na Portalu funkcjonalności, wypełnia formularz zamówienia wskazując wymagane dane oraz dokonuje płatności za zamówienie za pomocą metod płatności dostępnych na Portalu; lub

b. kontaktuje się z Usługodawcą poprzez formularz kontaktu lub dokonuje zapisu na listę oczekujących dla danej Usługi.

 

 

3. W przypadku zamówienia Usługi Płatnej poprzez stronę internetową Usługodawca po otrzymaniu zamówienia przesyła niezwłocznie na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika wiadomość zawierającą potwierdzenie zamówienia oraz określającą istotne warunku umowy, która zostaje zawarta w związku ze złożeniem i potwierdzeniem zamówienia.

 

4. Wraz z otrzymaniem przez Użytkownika wiadomości, o której mowa w ust. 3 pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie Usługi Płatnej będącej przedmiotem zamówienia.

 

5. Usługa płatna świadczona jest z wykorzystaniem dedykowanej platformy.  Użytkownik otrzymuje dane umożliwiające zalogowanie się na platformie drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w trakcie składania zamówienia. Dane do logowania na platformie wyświetlane są także Użytkownikowi po opłaceniu zamówienia.

 

6. Użytkownik zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie sprzętu oraz infrastruktury informatycznej, w szczególności dostępu do sieci Internet, komputera lub urządzenia mobilnego z zainstalowaną aktualną przeglądarką internetową uaktualnioną do najnowszej wersji i ewentualnie dodatkowym oprogramowaniem, które jest niezbędne do umożliwienia komunikacji z Usługodawcą i korzystania z dedykowanej platformy.

 

7. Usługodawca umożliwia Użytkownikowi złożenie zamówienia na inne usługi, w tym na zakup produktów o innych parametrach, nie uwzględnionych w standardowej ofercie. Zamówienie usług, o których mowa w zdaniu poprzednim odbywa się na podstawie indywidualnych ustaleń pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem. W celu zamówienia usług Użytkownik zobowiązany jest do kontaktu z Usługodawcą za pomocą formularza kontaktu lub telefonicznie bądź drogą elektroniczną z wykorzystaniem danych kontaktowych Usługodawcy.

 

 

§5. Realizacja zamówienia na Ebooki

 

1. W celu zakupu Ebooka Użytkownik dodaje wybraną publikację elektroniczną do „koszyka” za pomocą dostępnej na Portalu funkcjonalności, a następnie wypełnia formularz zamówienia wskazując w nim dane niezbędne do realizacji zamówienia, potwierdza zamówienia i dokonuje płatności zgodnie z dostępną na Portalu metodą.

 

2. Usługodawca realizuje zamówienie po otrzymaniu pełnej płatności od Użytkownika.

 

3. Użytkownik uzyskuje dostęp do Ebooka poprzez pobranie go i zapisanie na swoim urządzeniu. Ebook przesyłany jest w formacie PDF w formie załącznika lub do pobrania za pomocą linku zawartego w wiadomości e-mail przesłanej na adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazany w trakcie składania zamówienia.

 

4. Wiadomość, o której mowa w ust. 3 przesyłana jest na adres poczty elektronicznej Użytkownika nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania przez Usługodawcę płatności.

 

5. Użytkownik uzyskuje dostęp do Ebooka na zasadzie licencji zgodnie z §11 ust. 2 Regulaminu.

 

 

§6. Metody płatności

 

1. Usługodawca umożliwia płatność w formie przedpłaty za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Przelewy24 prowadzonego przez PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, zgodnie z regulaminem systemu (https://www.przelewy24.pl/regulamin).

 

2. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty w terminie 5 dni od momentu złożenia zamówienia. W przypadku braku płatności w zakreślonym terminie zamówienie może zostać anulowane.

 

3. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Użytkownika kartą płatniczą, zwrot dokonywany jest na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Użytkownika.

 

4. Sprzedaż dokumentowana jest dowodem zakupu wystawianym na wyraźne żądanie Użytkownika.

 

 

§7. Odpowiedzialność Usługodawcy

 

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Użytkownika błędnych danych (w szczególności przez podanie błędnych danych w formularzach dostępnych na stronie), przekazanie niepełnych lub błędnych informacji na podstawie których realizowane są Usługi Płatne, a także działanie Użytkownika w sposób utrudniający lub uniemożliwiający świadczenie i realizację usług przez Usługodawcę.

 

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Portalu przez Użytkownika w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa oraz obowiązującymi w tym zakresie zasadami współżycia społecznego lub zwyczajami.

 

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Portalu internetowego z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej bądź oprogramowania. Zawieszenie bądź zakończenie świadczeń poszczególnych funkcjonalności Portalu nie może naruszać praw Użytkownika.

 

 

§8. Odstąpienie od umowy

 

1. Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Usługodawcy w terminie 14 dni od dnia, w którym zawarto umowę. Do zachowania terminu wystarczy przesłanie oświadczenia na adres siedziby lub adres poczty elektronicznej Usługodawcy.

 

2. W razie odstąpienia od umowy, jest ona uważana za niezawartą a konsument jest zwolniony od wszelkich zobowiązań. Płatności dokonane przez konsumenta zostaną zwrócone przez Usługodawcę w takie samej formie w jakiej konsument dokonał zapłaty, chyba, że konsument wyrazi zgodę na zwrot płatności w inny sposób, który nie spowoduje dla niego dodatkowych obciążeń. Zwrot następuje w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

 

3. W przypadku umowy, której przedmiotem jest usługa, a rozpoczęcie jej świadczenia za wyraźną zgodą konsumenta rozpoczęło się przed upływem ustawowego terminu na odstąpienie od umowy, konsument w przypadku odstąpienia od umowy ma obowiązek zapłaty Usługodawcy za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

 

4. W związku z art. 38 ustawy dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia nie przysługuje m. in.:

 

a. jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy;

 

b. w przypadku umów o dostarczanie treści cyfrowych (np. Ebook), które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

 

§9. Odpowiedzialność za zgodność treści cyfrowej z umową

 

1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową, który ujawnił się przed upływem roku od chwili dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, istniał w chwili ich dostarczenia.

 

2. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.

 

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, jeżeli:

 

a. środowisko cyfrowe konsumenta nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których Usługodawca poinformował go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem umowy;

b. konsument, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem umowy o obowiązku współpracy z Usługodawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia czy brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego konsumenta, nie wykonuje tego obowiązku.

 

4. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, konsument może żądać doprowadzenia do ich zgodności z umową. Usługodawca może odmówić doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy.

 

5. Usługodawca doprowadza treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową ponosi Usługodawca.

 

6. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

 

a. doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;

b. Usługodawca nie doprowadził treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową;

c. brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową występuje nadal, mimo że Usługodawca próbował doprowadzić treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową;

d. brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania przez konsumenta z żądania doprowadzenia przez Usługodawcę treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową;

e. z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta

 

7. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest nieistotny.

 

8. Usługodawca może dokonać zmiany treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, która nie jest niezbędna do zachowania jej zgodności z umową, tylko jeżeli umowa tak stanowi i jedynie z uzasadnionych przyczyn w tej umowie wskazanych. Usługodawca nie może jednak dokonać zmiany treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób jednorazowy. Wprowadzenie zmiany, o której mowa w zdaniu poprzednim nie może wiązać się z jakimikolwiek kosztami po stronie konsumenta. Usługodawca ma obowiązek poinformować konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o dokonywanej zmianie.

 

9. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust.8, istotnie i negatywnie wpływa na dostęp konsumenta do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub korzystanie z nich, Usługodawca jest zobowiązany poinformować konsumenta z odpowiednim wyprzedzeniem na trwałym nośniku o właściwościach i terminie dokonania tej zmiany oraz prawie do wypowiedzenia umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany lub poinformowania o tej zmianie, jeżeli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana. Konsument nie posiada prawa do wypowiedzenia umowy, jeżeli Usługodawca zapewnił konsumentowi uprawnienie do zachowania, bez dodatkowych kosztów, treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z umową, w stanie niezmienionym.

 

 

§10. Postępowanie reklamacyjne

 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Usługodawcy usług, Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres e-mail Usługodawcy.

 

2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Użytkownika (imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji wraz ze wskazaniem okresu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. W przypadku podania niepełnych danych Usługodawca wezwie Użytkownika do uzupełnienia danych.

 

3. Reklamację rozpatruje Usługodawca w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Brak rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni oznacza jej uwzględnienie przez Usługodawcę.

 

 

§11. Własność intelektualna

 

1. Wszelkie treści zamieszczone na Portalu (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy) oraz utworzone w związku z realizacją Usługi Płatnej, a nie pochodzące od Użytkowników lub innych dostawców, korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Usługodawcy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Usługodawcy skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.

 

2. Ebooki dostępne na Portalu są objęte prawem autorskim przynależnym wyłącznie Usługodawcy. Użytkownik dokonujący zakupu Ebooka uprawniony jest do wykorzystywania go jedynie na potrzeby własnego użytku osobistego w ramach uzyskanej bezterminowej niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji. Zabronione jest rozpowszechnianie oraz udostępniania Ebooka w jakiejkolwiek formie zarówno w całości lub części osobom trzecim.

 

3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Portalu oraz utworzone w związku z realizacją Usługi Płatnej przez Usługodawcę jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystanie treści w innym zakresie jest dopuszczone wyłącznie w przypadku, gdy tak wskazane zostało wyraźnie przez Usługodawcę.

 

4. Korzystanie z Portalu, w tym korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji, baz danych czy innych treści, nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw w odniesieniu do wskazanych treści, a w szczególności nie oznacza nabycia praw autorskich majątkowych, praw pokrewnych lub licencji.

 

5. Zabronione jest podejmowanie następujących czynności bez wyraźnej zgody Usługodawcy:

 

a. kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób Portalu lub jego części, a także poszczególnych treści udostępnianych za jego pomocą,

b. rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób publikowanych na Portalu treści,

pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystanie w całości lub części.

 

 

§12. Postanowienia końcowe

 

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Usługodawca powiadomi na stronie Portalu internetowego na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Użytkowników, którzy złożyli zamówienie na Usługę odpłatną w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu. Zmiana Regulaminu w czasie trwania stosunku umownego o charakterze ciągłym wiąże drugą stronę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, a strona nie wypowiedziała umowy w terminie wypowiedzenia wynoszącym 14 dni kalendarzowych.

 

2. Usługodawca zachowuje sobie prawo do okresowego wyłączania dostępu do Portalu lub wybranych funkcjonalności Portalu w przypadku, gdy jest to niezbędne w celu rozbudowy lub konserwacji zasobów technicznych lub teleinformatycznych Usługodawcy związanych z działaniem Portalu.

 

3. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.

 

4. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu dla Usługodawcy, jeżeli właściwe przepisy nie stanowią inaczej.

 

5. Użytkownik będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego. Użytkownik będący konsumentem może ponadto skorzystać z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów z Usługodawcą za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 lutego 2024 r.

Regulamin usług

Zadbaj o swoje finanse osobiste. Pomagam KOBIETOM uzyskać finansowy spokój i niezależność!

BUSINESS MAKERS Agnieszka Lisowska z siedzibą w Wilkowie 1A, 58-125 Pszenno, NIP: 8842300899, REGON: 385500365.

 

Treści zawarte na tej stronie są wyłącznym wyrazem tożsamości autora i nie stanowią „rekomendacji” w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji szczegółowych rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści oraz zdjęć jest zabronione.

Obowiązek informacyjny przed połączeniem zgód na przetwarzanie danych (polityka prywatności) (polityka cookies) 

Sprawdź również  Regulamin usług >>

 

 

Realizacja:  Plutowski.pl

INFO@KOBIETAIFINANSE.PL

+48 721 827 902